परिवार केन्द्रहरूले COVID-19 को दौडान हामीले सकेसम्म धेरै सहयोग दिइरहेका छन्।

तपाईंको लागि हामी अझै पनि यहाँ छौं।

हामी एउटै कोठामा जम्मा हुन सक्दैनौं होला, तर हामी सकेसम्म सहयोग दिइरहेका छौं। छलफल र तालिमलाई अनलाइन प्लेटफर्ममा सारिएको छ । अन्य सेवाहरू पनि उपलब्ध छन्, जस्तै:

 • मालवस्तु को वितरण
 • डायपर र सूत्र
 • आकस्मिक यातायात
 • आर्थिक सहयोग
 • खाद्य पैंट्री

उपलब्ध सेवाका लागि प्रत्येक स्थान जाँच गर्नुहोस् ।

८४९ ब्राडक एभिएन
412-273-4610
mary.napier@chp.edu


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

८२० क्यापिटल ड्राइभ
412-758-8171
anne.alshannaq@aiu3.net


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

७३४ मिलर एभिएन
412-552-0672
clairtonfc@aiu3.net


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

३०० केनेडी एभिएन
412-613-8012
jannetha.gooden@aiu3.net


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

एउटा लाइब्रेरी स्थान
४१२-४६९-९८७० x२११
drobinson@ulpgh.org


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

२०० वेस्टिङहाउस एभिएन
412-829-6171
eastalleghenyfc@aiu3.net


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

२३२० इस्ट हिल्स ड्राइभ
412-628-7577
snevels@ulpgh.org


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

६४३५ फ्र्याङ्कस्टाउन एभिएन
412-706-3255
ldwilliamson@kingsleyassociation.org


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

५००६ दोस्रो एभिएन
412-298-4006
dgill@cotraic.org


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

४१५ ई. चौतारी Ave.
724-224-9006
highlandsfc@aiu3.net


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

१८३५ केन्द्र एभिन्युज
412-254-4421
dglover@familyresources.org


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

१६३० आर्लिङ्गटन एभिएन
724-882-0439
kelly.cavanaugh@chp.edu


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

७२१९ केली सेन्ट.
412-728-0440 (9am-5pm)
toni@tryingtogether.org


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

५४५० दोस्रो एभिएन
412-325-8111
martha.sherlock@aiu3.net


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

५२३५ बटलर स्ट्रिट
412-496-2783


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

७३०० रिजभ्यु एभिएन
412-394-5962
Nikisha.cunningham@aiu3.net


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

४२० चार्टर्स एभिएन
४१२-३३१-१६८५ x२३२
aroberts@forstorox.org


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

३३९ ५औं एभिएन
412-715-6290
mckeesportfc@aiu3.net


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

३११३ ब्राइटन रोड
४१२-७६६-३८६० x३२०
ibrooks@providenceconnections.org


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

४३७ माउन्ट प्लिजेन्ट रोड
412-628-7577
snevels@ulpgh.org


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

१० डफ रोड
412-894-9230
kivuvai@upmc.edu


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

२३० तेस्रो गल्ली
412-273-4610
mary.napier@chp.edu


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

४१ म्यासेक ड्राइभ
४१२-८९२-४६७३ x३१५
crich@shimcares.org


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

३०२-३०६ ई.८ औं एभिएन
412-337-8755
steelvalleyfc@aiu3.net


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

६१८ रसलवुड एभिएन
412-771-7166
storoxfc@aiu3.net


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

२०८ पेन प्लाजा सपिङ्ग सेन्टर
412-823-2060 ext.2
marylouise.fuga@chp.edu


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

८०७ वालेस एभिएन
412-871-7948
phyliciat@wfsc1994.org


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ

४०० केली एभिएन
412-512-8279
wilkinsburgfc@aiu3.net


 • कंक्रिट राम्रो वितरण
 • खाद्य पैंट्री
 • डायपर र सूत्र वितरण
 • वित्तीय सेवा
 • आकस्मिक खाद्य सेवाहरू
 • आकस्मिक यातायात
 • अवास्तविक प्रोग्रामिङ